Etický kódex

ETICKÝ KÓDEX REALITNEJ KANCELÁRIE LICITOR group, a.s.

LICITOR group, a.s. realitná kancelária zaviedla pre svoju činnosť tento etický kódex, ktorého úlohou je zaviesť základné princípy a hodnoty, na základe ktorých realitná kancelária LICITOR postupuje a sú súčasťou každodennej práce jej realitných maklérov.

 

 I. Predmet etického kódexu

Etický kódex predstavuje zoznam základný princípov, návykov, hodnôt a pravidiel správania a vystupovania realitného makléra pri sprostredkovaní kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností.

 

II. Záväznosť etického kódexu

Etický kódex je záväzný pre všetkých realitných maklérov realitnej kancelárie LICITOR (ďalej len “realitný maklér”).

 

III. Základné vlastnosti realitného makléra

1. Maklér vykonáva svoje povolanie čestne v súlade s dobrými mravmi a poctivým obchodným stykom. Maklér služby poskytuje odborne, svedomito a zodpovedne.

2. Maklér sa musí správať vždy a za každých okolností tak, aby si zaslúžil a zaistil dôveru tých, s ktorými prichádza do styku.

3. Maklér je povinný rešpektovať všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a smernice vydané realitnou kanceláriou LICITOR

4. Maklér pri poskytovaní služieb dbá najmä na napĺňanie cieľov klientov; uprednostňuje záujmy klientov nad svojimi záujmami.

 

IV. Komunikácia s klientom

1. Maklér pri komunikácii s klientmi vystupuje vždy slušne a zachováva jasné vzťahy. Maklér sa nesmie znížiť k zakrývaniu svojej identity a nesmie sa prezentovať ani ako súkromná osoba (súkromný záujemca).

2. Informácie o nehnuteľnosti poskytované tretím osobám, rovnako ako aj záujemcom a klientom musia byť pravdivé, presné a aktuálne.

3. Maklér musí pri vykonávaní činnosti zachovávať zodpovedajúcu diskrétnosť. Musí rešpektovať profesionálne tajomstvo, nesmie najmä prezradiť žiadnu dôvernú informáciu, ktorú získal od svojich klientov alebo zamestnávateľa.

4. Maklér uplatňuje zdvorilý, korektný a nestranný prístup ku všetkým klientom. V prípade konfliktných situácií vystupuje ako mediátor, ktorý sa snaží spolu s klientmi nájsť pre nich najvhodnejšie riešenie.

 

V. Poskytovanie sprostredkovateľských služieb

1. Maklér je povinný:

a. informovať klienta o rozsahu sprostredkovateľských služieb, ktoré poskytuje a o odplate, ktorá je s týmito službami spätá. Zároveň je povinný klienta informovať o celkovej nákladnosti obchodného prípadu a o správnych poplatkoch a iných platbách, ktoré nie sú v odplate sprostredkovateľa zahrnuté,

b. priebežne informovať klienta o vývoji prípadu, ktorý mu bol zverený,

c. bez zbytočného odkladu upovedomiť klienta o všetkých dôležitých úkonoch a oboznámiť ho s podstatnými písomnosťami, ktoré dostáva alebo odosiela,

d. v primeranej lehote zodpovedať dopyty klienta,

e. starostlivo nakladať s dokladmi, ktoré mu boli zverené, chrániť ich pred poškodením, stratou, odcudzením alebo zničením a urobiť všetky potrebné opatrenia na ich ochranu pred nepovolanými osobami,

f. chrániť osobné údaje klientov pred stratou, zneužitím alebo odcudzením.

2. Maklér poskytuje služby vo veci, ktoré je schopný po odbornej stránke viesť. Vo veciach, ktoré presahujú jeho profesionálnu kvalifikáciu a rozhľad, sa zaväzuje konzultovať podrobnosti riešenia obchodného prípadu s odborníkom.

3. V prípade, ak maklér prijíma peňažné prostriedky od klientov, ktoré nemajú charakter odplaty za sprostredkovateľské služby makléra, je povinný tieto peňažné prostriedky starostlivo uchovať, nepoužiť ich v rozpore s prijatým účelom a viesť ich oddelene od svojho majetku. Zároveň je povinný o takýchto peňažných prostriedkoch viesť podrobnú evidenciu, ktorú je povinný na požiadanie predložiť strane, ktorá peňažné prostriedky zložila, príp. osobe, ktorej sú peňažné prostriedky určené.

4. Po realizácii každého obchodného prípadu je maklér povinný svoju odplatu riadne vyúčtovať.

Novinky a aktuality
4 veci na ktoré si treba dať pozor pri obhliadke nehnuteľnosti 4 veci na ktoré si treba dať pozor pri obhliadke nehnuteľnosti Rozhodujete sa pre kúpu bytu,...
5 otázok a odpovedí k podaniu Dani z nehnuteľnosti za rok 2016 5 otázok a odpovedí k podaniu daňového priznania za daň z nehnuteľnosti za rok 2016 1. Kedy...
Nie vždy máte povinnosť platiť daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti Nie vždy máte povinnosť platiť daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti...
Zoznam
nehnuteľností
Kategória Lokalita
V krátkosti o nás

Vážené dámy, vážení páni,

Realitná sekcia spoločnosti LICITOR radí našu spoločnosť medzi popredné realitné agentúry špecializujúce sa najmä na rezidenčné nehnuteľnosti a development v Žiline a okolí ako aj na strednom Slovensku. Vďaka silnému zázemiu, detailnej znalosti miestneho trhu, vedomostí našich maklérov, pravidelným školeniam a cenným osobným kontaktom, Vám vieme zabezpečiť atraktívnu ponuku a výhodné podmienky pri realizácii vášho zámeru.

vedenie spoločnosti LICITOR group, a.s.