Všeobecné obchodné podmienky

LICITOR group, a.s., IČO: 36 421 561, so sídlom Sládkovičova 6, 010 01 Žilina (ďalej len “Realitná kancelária”) vydáva v súlade s právnymi normami platnými na území Slovenskej republiky (ďalej len SR) tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”), ktorými podrobne upravuje vzťahy medzi RK a klientmi.

Klientom je osoba, s ktorou vstupuje Realitná kancelária do záväzkových vzťahov súvisiacich s vykonávanými realitnými činnosťami.

Realitná kancelária má právo jednostranne meniť VOP z dôvodov zmeny obchodnej politiky Realitnej kancelárie alebo zmeny vývoja/situácie na realitnom alebo zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov. Zmenu a jej účinnosť oznámi Realitná kancelária v elektronickej podobe. Za vyjadrenie súhlasu so zmenou VOP sa považuje najmä konkludentný prejav vôle klienta spočívajúci vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v obchodnom vzťahu s Realitnou kanceláriou. Realitná kancelária sa zaväzuje uverejniť nové znenie VOP minimálne 15 dní pred dátumom ich účinnosti. Pri zavedení nového produktu alebo služby Realitná kancelária nové znenie VOP uverejní pred ich platnosťou.

V prípade zmeny VOP z dôvodu vydania nových všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ich novelizácie je RK povinná uverejniť nové znenie VOP v deň účinnosti novej právnej úpravy, najneskôr však 15 dní po jej účinnosti.

Za poskytovanie produktov/služieb Realitnej kancelárie a úkony s nimi súvisiace je Realitná kancelária oprávnená účtovať si poplatky podľa aktuálneho Cenníka poplatkov Realitnej kancelárie v platnom znení (ďalej len “Cenník”). realitná kancelária má právo meniť cenník. Realitná kancelária sa zaväzuje zverejniť nové znenie cenníka v elektronickej podobne najneskôr v deň účinnosti zmeny. Vykonaním faktických alebo právnych úkonov, ktorými klient pokračuje v obchodnom vzťahu s Realitnou kanceláriou klient vyjadruje súhlas s uskutočnenými zmenami.

Novinky a aktuality
4 veci na ktoré si treba dať pozor pri obhliadke nehnuteľnosti 4 veci na ktoré si treba dať pozor pri obhliadke nehnuteľnosti Rozhodujete sa pre kúpu bytu,...
5 otázok a odpovedí k podaniu Dani z nehnuteľnosti za rok 2016 5 otázok a odpovedí k podaniu daňového priznania za daň z nehnuteľnosti za rok 2016 1. Kedy...
Nie vždy máte povinnosť platiť daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti Nie vždy máte povinnosť platiť daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti...
Zoznam
nehnuteľností
Kategória Lokalita
V krátkosti o nás

Vážené dámy, vážení páni,

Realitná sekcia spoločnosti LICITOR radí našu spoločnosť medzi popredné realitné agentúry špecializujúce sa najmä na rezidenčné nehnuteľnosti a development v Žiline a okolí ako aj na strednom Slovensku. Vďaka silnému zázemiu, detailnej znalosti miestneho trhu, vedomostí našich maklérov, pravidelným školeniam a cenným osobným kontaktom, Vám vieme zabezpečiť atraktívnu ponuku a výhodné podmienky pri realizácii vášho zámeru.

vedenie spoločnosti LICITOR group, a.s.