Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

OBOZNÁMENIE DOTKNUTEJ OSOBY S INFORMÁCIAMI A PRÁVAMI

pre spracúvanie osobných údajov

v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („Nariadenia“),

a v súlade s ust. § 19 až § 28 zák.č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov („Zákon“)

 

Naša realitná kancelária LICITOR reality, s.r.o., IČO: 47 342 633, Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, v rámci plnenia svojho predmetu podnikania zapísaného v obchodnom registri, prichádza do styku s osobnými údajmi svojich klientov či zmluvných partnerov. Bezpečnosť a ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá, preto pri ich spracúvaní postupujeme a dodržiavame vždy aktuálne platnú právnu úpravu.

Od 25.05.2018 nadobudli účinnosť Nariadenie a tiež Zákon, v dôsledku čoho sa zmenili pravidlá ochrany osobných údajov a z toho dôvodu si Vám touto cestou dovoľujeme poskytnúť informácie ohľadne spracúvania osobných údajov a oboznámiť Vás s Vašimi právami v súvislosti s ochranou osobných údajov:

Vo vzťahu k pravidlám používania súborov Cookies, si Vás dovoľujeme informovať, že tieto pravidlá nájdete na našej web stránke www.reality.licitor.sk v časti „Podmienky používania súborov Cookies“

 

Prevádzkovateľ:   Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sú spracúvané Vaše osobné údaje je naša spoločnosť, LICITOR reality, s.r.o., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 47 342 633, tel.kontakt: 041/7003126, email: reality@licitor.sk

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledovnými právnymi predpismi:

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („Nariadenie“),
 • zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov („Zákon“)

 

Zodpovedná osoba: realityGDPR@licitor.sk

 

Dotknutá osoba:

fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracované / klienti Prevádzkovateľa / zmluvní partneri klientov Prevádzkovateľa – zmluvní partneri Prevádzkovateľa v súvislosti s akoukoľvek Zmluvou a/alebo zmluvné strany akejkoľvek Zmluvy, ktorej uzatvorenie zabezpečuje Prevádzkovateľ (napr. pri uzatvorení Rezervačnej zmluvy, Zmluvy o budúcej zmluve, Nájomnej zmluvy, Kúpnej zmluvy, prípadne inak označenej zmluve, na základe ktorej má dôjsť k prevodu vlastníckeho práva alebo k inému spôsobu nakladania s predmetom zmluvy) (ďalej aj ako „Zmluva“).

 

Osobné údaje dotknutých osôb sa neprenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

 

Pri spracúvaní osobných údajov sa nepoužíva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

Prevádzkovateľ poskytuje tieto informácie a poučenie o právach dotknutej osoby aj pre prípad, ak na základe uzatvorenej Rezervačnej zmluvy alebo Zmluvy o budúcej zmluve budú splnené podmienky pre uzatvorenie riadnej Kúpnej zmluvy alebo inej zmluvy predpokladanej Rezervačnou zmluvou alebo Zmluvou o budúcej zmluve. V takomto prípade Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby, ktoré mu poskytla pre účely Rezervačnej zmluvy alebo Zmluvy o budúcej zmluve, aj pre účely uzatvorenia a plnenia Kúpnej zmluvy alebo inej zmluvy predpokladanej Rezervačnou zmluvou alebo Zmluvou o budúcej zmluve.

 

Získané osobné údaje budú poskytnuté nasledovným príjemcom:

Spolupracujúca advokátska kancelária/advokát, externý účtovník, financujúca banka Prevádzkovateľa, banka poskytujúca hypotekárny úver dotknutej osobe, osobne a majetkovo prepojené spoločnosti s Prevádzkovateľom, ak je to nevyhnutné pri ich vzájomnej spolupráci, kataster nehnuteľostí a pracovníci Prevádzkovateľa alebo sprostredkovatelia/realitní makléri v rámci plnenia ich úloh pre Prevádzkovateľa.

 

Účel spracúvania, právny základ spracúvania, doba uchovania osobných údajov:

1.Spracúvanie je nevyhnutné na uzatvorenie a plnenie Zmluvy alebo, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením Zmluvy:

 • Identifikácia klienta/dotknutej osoby alebo jeho zástupcu za účelom dojednávania podmienok Zmluvy; rozsah spracúvaných osobných údajov:  meno, priezvisko, telef. č., email. Osobné údaje sú spracúvané po dobu rokovania o uzatvorení Zmluvy.
 • Uzatvorenie Zmluvy medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou/ klientom alebo uzatvorenie Zmluvy medzi zmluvnými stranami, ktorej uzatvorenie sprostredkúva Prevádzkovateľ, plnenie jednotlivých povinností a záväzkov Prevádzkovateľa a klienta vyplývajúcich z uzatvorenej Zmluvy, interná databáza Prevádzkovateľa; rozsah spracúvaných osobných údajov:  titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, bydlisko, telef. č., email., podpis. Osobné údaje budú spracované po dobu trvania Zmluvy alebo až do úhrady akéhokoľvek peňažného záväzku dotknutej osoby v celom rozsahu podľa Zmluvy uzatvorenej s Prevádzkovateľom (napr.: provízia, záloha, nájomné, kúpna cena).  
 • V prípade, ak nás oslovíte so záujmom, aby sme pre Vás vyhľadali nehnuteľnosť podľa Vami zadaných podmienok, napríklad aj prostredníctvom kontaktného formulára na našej webstránke, prípadne telefonicky, e-mailom alebo osobne v sídle našej spoločnosti, za týmto účelom budeme Vaše osobné údaje spracúvať v lehote 24 mesiacov odo dňa, kedy ste nám ich poskytli. Ak nebude existovať iný právny základ spracúvania Vašich osobných údajov (napríklad: oznámite nám, že nemáte ďalej záujem, aby sme pre Vás vyhľadávali nehnuteľnosti, alebo inak ukončíme spoluprácu), Vaše osobné údaje v našich informačných systémoch a databázach zlikvidujeme.

2.Spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa v súvislosti so Zmluvou:

 • Účinná obhajoba prevádzkovateľa v prípade súdneho sporu; rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, bydlisko, telef. č., email., podpis. Osobné údaje budú spracované po dobu 5 rokov odo dňa ukončenia trvania Zmluvy a v prípade zmluvy, na základe ktorej dochádza k prevodu vlastníckeho práva po dobu 5 rokov odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností; v prípade konania pred súdom, správnym orgánom, políciou či iným orgánom verejnej moci, táto doba sa predlžuje až do právoplatného skončenia veci a v prípade vedenia exekúcie, až do jej ukončenia.
 • Na účely priameho marketingu; rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, IP adresa, email.:
 • Plošné zasielanie aktuálnych ponúk, zasielanie informácií o možnostiach financovania v prípade prejavenia záujmu o kúpu nehnuteľnosti, všeobecné reklamné oznámenia, poskytnutie informácií o produktoch, štandardoch, inováciách, nových službách súvisiacich s jednotlivými projektmi, ktorých ponuku/predaj zabezpečuje Prevádzkovateľ. Osobné údaje sú spracované po dobu 2 rokov odo dňa ich získania dotknutou osobou. Osobné údaje sú spracované po dobu 2 rokov odo dňa ich získania dotknutou osobou.
 • Individuálne zasielanie aktuálnych ponúk, zasielanie informácií o možnostiach financovania v prípade prejavenia záujmu o kúpu nehnuteľnosti, všeobecné reklamné oznámenia, poskytnutie informácií o produktoch, štandardoch, inováciách, nových službách súvisiacich s jednotlivými projektmi, ktorých ponuku/predaj zabezpečuje Prevádzkovateľ, a to po zhodnotení individuálnych aspektoch vzťahujúcich sa na konkrétnu dotknutú osobu („profilovanie“). Osobné údaje sú spracované po dobu 2 rokov odo dňa ich získania dotknutou osobou.

 

Pre účely individuálneho priameho marketingu Prevádzkovateľ využíva profilovanie. Profilovanie je využívané za účelom skvalitnenia marketingových kampaní Prevádzkovateľa s cieľom zasielať Vám ponuky, ktoré sú zaujímavé a výhodné práve pre Vás. Pri profilovaní získavame údaje  z Facebook, Instagram, Google Ads, Google Analytics (pozn. Prevádzkovateľa: nejedná sa o údaje, na základe ktorých by Prevádzkovateľ alebo ktokoľvek vedel osobu identifikovať).

 

Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie, ide o osobné a ručné vyhodnotenia a spracovanie ponúk.

 

Pri využívaní Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, využívame možnosti súborov Cookies.

 

Pri zasielaní marketingových ponúk, Prevádzkovateľ využíva aplikáciu MailChimp, ktorej prevádzkovateľ má sídlo v USA. Podľa rozhodnutia Európskej komisie, je USA krajinou, ktorá zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ aplikácie MailChimp poskytol primerané záruky ochrany osobných údajov, preto sa zaručuje bezpečnosť osobných údajov a k spracúvaniu dochádza v zmysle zásad Nariadenia.

 

3.Spracúvanie je nevyhnutné pre plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa v súvislosti so Zmluvou, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, orgánom verejnej moci, polícii, súdu. Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, bydlisko, telef. č., email., podpis. Osobné údaje budú spracované po dobu 5 rokov odo dňa ukončenia trvania Zmluvy a v prípade zmluvy, na základe ktorej dochádza k prevodu vlastníckeho práva po dobu 5 rokov odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností; v prípade konania pred súdom, správnym orgánom, políciou či iným orgánom verejnej moci, táto doba sa predlžuje až do právoplatného skončenia veci a v prípade vedenia exekúcie, až do jej ukončenia.

4.Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa: pre potreby účtovníctva, plnenie daňových a archivačných povinností. Osobné údaje uvedené na daňovom doklade, účtovných jednotkách, budú spracované a uchované po dobu určenú v osobitnom právnom predpise.

 

Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je zákonnou požiadavkou a požiadavkou potrebnou pre uzatvorenie a plnenie podľa Zmluvy medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou.

 

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje v uvedenom rozsahu a v prípade, ak by dotknutá osoba odmietla poskytnúť osobné údaje v uvedenom rozsahu, nedošlo by k uzatvoreniu Zmluvy s Prevádzkovateľom a stranám by nevznikli práva a povinnosti zo Zmluvy či iného právneho vzťahu.

 

Poučenie o právach dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov:

Dotknutá osoba má pri spracúvaní jej osobných údajov prevádzkovateľom, nasledovné práva:

 • má právo, aby jej prevádzkovateľ poskytol potvrdenie o tom, či spracúva alebo nespracúva jej osobné údaje a ak spracúva, má právo na prístup k týmto osobným údajom a na informácie o:
 •  
 1. účele spracúvania osobných údajov,
 2. kategórii spracúvaných osobných údajov,
 3. identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 4. dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 5. práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 6. práve podať návrh na začatie konania podľa  100,
 7. zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 8. existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa  28 ods. 14; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.
 • má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu jej osobných údajov, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
 • má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne alebo doplnil neúplné osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
 • má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal všetky osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a to z každej automatizovanej i neautomatizovanej podoby spracúvania:
 1. ak už nie sú potrebné pre účel, na ktorý sa spracúvali,
 2. ak dotknutá osoba odvolala svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie,
 3. ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody pre ich spracúvanie alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov pre účely priameho marketingu,
 4. ak sa jej osobné údaje spracúvajú nezákonne,
 5. dôvodom je splnenie zákonnej povinnosti,
 6. ak sa osobné údaje získali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
 • má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
 1. namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 4. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo ak z dôvodu nevyhnutného na splnenie úloh vo verejnom záujme, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 • má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak:
 1. sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, kde je dotknutá osoba zmluvnou stranou, 
 2. spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 • má právo, aby jej prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak by to mohlo viesť k vysokému riziku pre jej práva.
 • má právo, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týka alebo ju významne ovplyvňuje a ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania.
 • ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len na základe jej súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek tento súhlas odvolať, avšak odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
 • má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov, ak sa jej osobné údaje spracúvajú na právnom základe „spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany“ vrátane profilovania. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
 • má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

 

Dotknutá osoba môže svoje vyššie uvedené práva uplatňovať u prevádzkovateľa na vyššie uvedené kontaktné údaje alebo priamo u zodpovednej osoby.

 

Ak dotknutá osoba tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach na ochranu osobných údajov, má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR podľa § 100 zák.č.18/2018 Z.z., Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk..

 

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe vyššie uvedené informácie a oznámenia a opatrenia bezodplatne, v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne.